KASUTAJATINGIMUSED

1. TINGIMUSED - Need tingimused on poolte lõplik ja täielik kokkulepe ning ühtegi tingimust mingil viisil käesolevas dokumendis ei muudeta ja muudatused ei ole meie äriühingule siduvad, välja arvatud juhul, kui see on kirjalikult vormistatud, allkirjastatud ja heaks kiidetud ametniku või muu volitatud isiku poolt meie Ettevõttes. Ühtegi nendest tingimustest ei muudeta, mis puudutavad meie Ettevõtte poolt kauba saatmist Ostjale, tellimuse saamist, saatmistaotlusi või sarnaseid vorme, mis sisaldavad trükitud tingimusi, mis täiendavad või on vastuolus käesolevate tingimustega. Kui mõni mõiste, klausel või säte tunnistatakse pädevas kohtus kehtetuks, ei mõjuta selline deklaratsioon ega osalus selles sisalduva mis tahes muu tingimuse või sätte kehtivust.

2. TELLIMUSTE VASTU VÕTMINE - Kõikidel tellimustel peab olema märgitud hind, mis on kinnitatud meie firma personali poolt, välja arvatud juhul, kui vastupidine on kirjalikult kindlaks määratud. Ilma kirjalikult välja toodud tellimuse hinnata ei ole osapoolte vahel hinnas kokku lepitud.

3. VAHETAMISED - Meie Ettevõttel on õigus etteteatamata vahetada toode alternatiivse toote vastu, millel on samad omadused, kvaliteet ja funktsioon. Kui Ostja ei lepi alternatiivse tootega, peab ta hinnapakkumist küsides sellest kirjalikult teada andma, või kui hinnapakkumist ei küsita, tellimust esitades sellest meie Ettevõttele teada andma.

4. HIND - Hinnad, sealhulgas kõik transpordikulud, kehtivad 10 päeva, välja arvatud juhul, kui need on määratletud konkreetseks perioodiks kindla kirjaliku hinnapakkumise või kirjaliku dokumendi alusel, mille on väljastanud või kontrollinud meie Ettevõtte ametnik või muu volitatud personal. Meie firma võib teatud perioodiks kindlaks määratud hinna tühistada, kui see tühistamine on kirjalik ja saadetakse Ostjale enne seda, kui Ostja on hinna kirjalikult aktsepteerinud. Kõik hinnad ja tarned alluvad F.O.B. tarnetingimustele. Meie Ettevõte jätab endale õiguse tellimusi tühistada juhul, kui riiklikud määrused kehtestavad müügihinna, mis on madalam kui kauba hind.

5. TRANSPORT - Kui ei ole teisiti märgitud, siis meie Ettevõte otsustab ise, millist transporti ja marsruuti kasutakse. Kummalgi juhul ei vastuta meie Ettevõte viivituste ega liigsete kulude eest transpordil.

6. PAKKIMINE - Kui ei ole teisiti märgitud, siis meie Ettevõte järgib minimaalset pakendistandardit, mida vastava transpordiviisi puhul tarvis on. Ostja poolt nõutud eriliste pakendite, laadimise või turvameetmete eest tasub Ostja ise. Toodete eripärase pakkimise ja pakendi eest maksab Ostja.

7. MAKSETINGIMUSED - Allahindlus kehtib ainult toodetele, mis on märgitud arvel (mitte maksudele ega transpordi hinnale). Meie Ettevõttel on õigus nõuda toodete eest ettemaksu või turvameetmete täitmist, kui kliendi rahaline seisund seda nõuab, nagu Ettevõte ette näeb. 

8. MAKSUD JA TOLL - Riiklike õigusaktide kohaselt kannab kõik maksudega seotud kulud Ostja. Vaata https://www.gov.uk/goods-sent-from-abroad, et DHL Expressi tollimaksu deklareerimise kohta rohkem informatsiooni leida.

9. OMANDIÕIGUS JA KAOTUSRISK - Tarnimine vedajale on kauba edastamine Ostjale ja seejärel läheb vastutus paki kadumise või vigastamise eest Ostjale. Kõik transporti puudutavad kaebused tuleb Ostja poolt edastada otse transpordifirmale. Kõikidest kaupa puudutavatest kaebustest, mis on tekkinud enne transporti, tuleb Ostjal meie Ettevõttele teada anda neljateistkümne (14) päeva jooksul pärast kauba kätte saamist koos arvega ja dokumendiga, mis tõestab, et transpordifirma sai kauba meie Ettevõtte käest sellises seisus, mille üle Ostja kaebab. Olenemata Ostjale tekitatud kahju kadumisest, jääb omandiõigus müüdud kaubale meie Ettevõttesse, kuni kõik allpool toodud maksed, kaasa arvatud hilinenud maksed, intressid, kohtutasud ja advokaaditasud on tehtud sularahas ja Ostja nõustub tegema kõik vajalikud toimingud, et täiustada ja säilitada sellist õigust ja meie Ettevõtte omandiõigust.

10. MÄÄRAMATU JÕUD - Meie Ettevõte ei vastuta kohustuste täitmata jätmise eest, mis tulenevad otseselt või kaudselt Jumala tegudest või on nende poolt põhjustatud; Ostja, tsiviil- või sõjaväeasutuse aktid, sealhulgas palga- ja hinnakontrollid; tulekahjud; sõda; mäss; veo hilinemine; toorainete (sh energiaallikate), komponentide, tööjõu, kütuse või tarnete puudumine või kättesaamatus; või muud asjaolud, mis on väljaspool meie Ettevõtte kontrolli, olgu need samad või sarnased eelnimetatuga. Kui mõni toode on mõjutatud ja teised ei ole, elimineeritakse tooted ilma vastutuseta, kuid kokkulepe ei muutu. Meie Ettevõte võib eelnimetatud põhjustel tekkinud puudujäägid tooraines igal ajal jaotada erinevate kasutajate vahel viisil, mida YILIDA ettevõte peab õiglaseks ja mõistlikuks. Mitte mingil juhul ei vastuta meie Ettevõte kahjude ega mistahes viivituse eest, mis on ülalpool nimetatu tagajärg.

11. VASTUTUS - Meie Ettevõte ei vastuta, ega ole kohustatud vastutama kahju eest ega kahjude eest, mis tulenevad selle tellimuse vastuvõtmisest saadavate toodete kasutamisest kas üksikult või koos teiste toodetega. Meie Ettevõte ei vastuta tarnitud toodete kaalu või koguse vea eest, kui Ostja ei esita kahjunõuet neljateistkümne (14) päeva jooksul pärast saadetise saamist ja tal ei ole kaasas veoettevõtja poolt allkirjastatud veokirja, milles on märgitud, et see vedaja on saanud meie Ettevõttelt kauba väidetavas seisukorras. Kui Ostja esitab sellise õigeaegse nõude ja nõue kajastub meie Ettevõtte poolt kehtestatud korras, võib meie ettevõte täita oma vastutust, edastades puudujäägi kõrvaldamiseks vajaliku materjali või meie Ettevõtte soovil hüvitada Ostjale arvel märgitud puuduvate toodete hinna.

are affected and other quantities are not, the

quantities affected shall be eliminated without

liability, but the agreement shall remain

unaffected. Our Company may during any

period of shortage due to any of said causes,

allocate its supply of such raw materials among

its various users thereof in any manner which

YILIDA Company deems fair and reasonable. In

no event shall Our Company be liable for special

or consequential damages for any delay for any

cause. 10. MÄÄRAMATU JÕUD - Meie Ettevõte ei vastuta kohustuste täitmata jätmise eest, mis tulenevad otseselt või kaudselt Jumala tegudest või on nende poolt põhjustatud; Ostja, tsiviil- või sõjaväeasutuse aktid, sealhulgas palga- ja hinnakontrollid; tulekahjud; sõda; mäss; veo hilinemine; toorainete (sh energiaallikate), komponentide, tööjõu, kütuse või tarnete puudumine või kättesaamatus; või muud asjaolud, mis on väljaspool meie Ettevõtte kontrolli, olgu need samad või sarnased eelnimetatuga. Kui mõni toode on mõjutatud ja teised ei ole, elimineeritakse tooted ilma vastutuseta, kuid kokkulepe ei muutu. Meie Ettevõte võib eelnimetatud põhjustel tekkinud puudujäägid tooraines igal ajal jaotada erinevate kasutajate vahel viisil, mida YILIDA ettevõte peab õiglaseks ja mõistlikuks. Mitte mingil juhul ei vastuta meie Ettevõte kahjude ega mistahes viivituse eest, mis on ülalpool nimetatu tagajärg.

11. LIABILITY - Our Company shall not be responsible, obligated, or liable for any injury or damage resulting from an application or use of its products, either singularly or in combination with other products, arising out of acceptance of this order. Our Company shall have no liability for errors in weight or quantity delivered unless claim is made by Buyer within fourteen (14) days after receipt of shipment and accompanied by original transportation bill signed by carrier noting that carrier received the goods from Our Company in the condition claimed. If such timely claim is made by Buyer, and the claim is deemded valid by Our Company , Our Company may fulfill its responsibility by either shipping the quantity necessary to make good the deficiency, or at Our Company 's option, crediting Buyer with the invoice price of the deficiency. 11. VASTUTUS - Meie Ettevõte ei vastuta, ega ole kohustatud vastutama kahju eest ega kahjude eest, mis tulenevad selle tellimuse vastuvõtmisest saadavate toodete kasutamisest kas üksikult või koos teiste toodetega. Meie Ettevõte ei vastuta tarnitud toodete kaalu või koguse vea eest, kui Ostja ei esita kahjunõuet neljateistkümne (14) päeva jooksul pärast saadetise saamist ja tal ei ole kaasas veoettevõtja poolt allkirjastatud veokirja, milles on märgitud, et see vedaja on saanud meie Ettevõttelt kauba väidetavas seisukorras. Kui Ostja esitab sellise õigeaegse nõude ja nõue kajastub meie Ettevõtte poolt kehtestatud korras, võib meie ettevõte täita oma vastutust, edastades puudujäägi kõrvaldamiseks vajaliku materjali või meie Ettevõtte soovil hüvitada Ostjale arvel märgitud puuduvate toodete hinna.

12. GARANTII - Garanteerime Ostjale, et kõikidel meie Ettevõttes müüdavatel kaupadel puuduvad materjali- ja töödefektid ning need on valmistatud vastavalt tööstusstandarditele. Eelnimetatud garantii alla ei kuulu kõik muud garantiid, mis ei ole käesolevas dokumendis otseselt sätestatud, mis on otseselt või kaudselt seotud seadusega või muul viisil, kaasa arvatud, kuid mitte ainult, mis tahes vaikimisi seatud turustamisega või teiste seotud garantiidega. Ühelgi agendil, töötajal ega meie Ettevõtte esindajal ei ole õigust siduda meie Ettevõtet kaupade esindamise, kinnitamise või garantiiga ning sellist esindamist, kinnitamist või garantiid ei loeta selle lepingu osaks ja see ei ole kehtiv. Ostja loobub kõikidest kaebustest materjali või töö väidetavatest defektidest, välja arvatud juhul, kui need esitatakse meie Ettevõttele kirjalikult neljateistkümne (14) päeva jooksul alates kuupäevast, kui Ostja on kauba kätte saanud.
Meie ettevõte ei vastuta eespool nimetatud garantii eest, kui puudus või kahjustus tuleneb kaupade ebaõigest kasutamisest. Meie ettevõte loobub kõikidest toote konstruktsioonist tulenevatest vastutustest ja ei anna selliseid garantiisid, mis on vastuolus toote disainiga. Käesolev garantii asendab ja välistab kõik muud garantiid, olenemata sellest, kas need on selgesõnalised, kaudsed või seadusega ette nähtud, sealhulgas kaudsed sobivad garantiid.

13. KAUBANDUSLIKUD MEETMED JA VASTUTUSE PIIRANG - Meie ettevõte ei vastuta juhuslike või tagantjärele tekkinud kadude, kahjude või kulude eest, mis tulenevad otseselt või kaudselt kauba müügist, käitlemisest, kasutamisest või mis tahes muul sellega seotud põhjusel. Meie Ettevõtte vastutab igal juhul, sealhulgas garantii või rikkumise väidete puhul, meie Ettevõtte valikul käesoleva lepinguga mittevastavuses oleva kauba asendamise või Ostjale hüvitamise eest summas, mis on võrdne sellise kauba ostuhinnaga, või kauba parandamise või paranduse korraldamise eest. Kui meie Ettevõte taotleb kauba tagastamist, tarnitakse kaup meie Ettevõttesse vastavalt meie juhistele. Käesolevas lõikes sisalduvad parandusmeetmed kujutavad endast ainuüksi Ostja vastutust meie ettevõtte ees mis tahes meie Ettevõtte poolt seatud kohustuste rikkumise eest, nii garantii kui ka muul viisil. Niikaua kui meie Ettevõte teeb heauskselt jõupingutusi rikkumiste kõrvaldamiseks, loetakse käesolevas artiklis sätestatud õiguskaitsevahendid täidetuks.

14. VALIK - Ostja märgib, et müüdud kaubad sobivad nende tegelikuks või kavandatud kasutuseks ning et Ostja ei tuginenud meie ettevõtte oskustele ega hinnangutele sobivate kaupade või materjalide valimisel või sobivate kaupade ja materjalide kujundamisel. Ostja märgib, et kauba kasutamine ja paigaldamine peab toimuma kooskõlas kõikide kehtivate valitsuse nõuetega. Ostja kaitseb meie Ettevõtet, selle õigusjärglasi ja tütarettevõtteid ja vabastab vastutusest kanda kõik kulud (sealhulgas advokaaditasud), kahjutasud ja kohustised, mis tulenevad tegelikest või väidetavatest nõudmistest, või mis tahes karistused, mida määratakse meie ettevõttele väidetava rikkumise eest mõne riikliku või kohaliku seaduse, reegli, eeskirja või standardi alusel, siinkohal tarnitud kaupade kasutamise või sellega seotuse tõttu.

15. ÜLDINE - Meie Ettevõte osutab konkreetselt sellele, et kõik kohaletoimetatavad kaubad toodetakse kooskõlas 1939. aastal välja antud õiglase töö standardiseaduse nõuetega.